CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Infrastruktura

Centrum pro Výzkum CREA Brno

Pořízení nových přístrojů, měřidel, SW a dalších zařízení umožnilo významné zvýšení
odborné úrovně Centra pro Výzkum CREA Brno. Nová infrastruktura bude využívána
všemi členy klastru, kteří se budou podílet na realizaci souvisejících projektů, především
projektů zabývajících se měřícími metodami na vodních dílech a výzkumem obnovitelných
zdrojů energie. Přístup k využívání zařízení budou mít i nečlenské firmy klastru na základě
požadavku podávaného do sídla klastru.
Centrum pro Výzkum CREA Brno (CVB) je v současnosti svojí komplexností a hlavní
kvalitou základního vybavení na velmi dobré pozici nejen v regionu, ale i v celé ČR.
CVB je díky doposud realizovaným projektům Infrastruktura vybaveno řadou měřicích
přístrojů a je pracovištěm pro využití geografických informačních systémů pro výzkum a
vývoj metod měření na vodních dílech a zařízením pro výzkum obnovitelných zdrojů energie.
Pro další rozvoj CVB je doplnění novým zařízením významné z hlediska rozšíření stávajících
služeb a zajištění udržitelnosti při otevřeném přístupu. Projekt umožnil doplnění vybavení
CVB, což je důležitým předpokladem další spolupráce členů klastru v oblasti výzkumu,
vývoje a inovací. Díky tomu mohou CVB využívat členské i nečlenské subjekty z oboru
vodohospodářství a obnovitelných zdrojů energií. Laboratoř slouží pro výzkumné
projekty klastru a je využívána i pro nezávisle řešené společné výzkumné projekty členů
klastru.

TerraScan

TerraScan je základní aplikace mezi produkty firmy Terrasolid Software, který slouží pro správu a zpracování mračen bodů LiDAR. Aplikace je využívána jako nadstavba SW Microstation. Nabízí importní nástroje a nástroje pro strukturování projektu při zpracování velkého množství bodů a také odpovídající informace o trajektorii. Obsahuje dále různé klasifikační postupy umožňující automatické filtrování mračna bodů. Výsledky automatické klasifikace lze vylepšit pomocí poloautomatických a manuálních nástrojů pro klasifikaci v kombinaci s všestrannými možnostmi vizualizace v 3D.

Většina automatických klasifikačních rutin lze kombinovat v makrech pro dávkové zpracování. Software navíc poskytuje nástroje pro vytváření vektorových dat 3D založených na laserových bodech.

Mracno_stupen_sedi

 

Cena - pronájem pracovní stanice se SW - 10.000 Kč za den bez DPH.


Technologie pro měření a modelování dynamických a hydraulických úloh na vodních dílech

Popis:

Soubor zařízení určených pro měření, vyhodnocování a modelování v oboru bezpečnosti přehrad. S daným vybavením je možno měřit a vyhodnocovat dynamické účinky na hradící konstrukce vodních děl a pro srovnání softwarově modelovat vlastní kmity konstrukcí. Další části souboru vybavení představují hardwarové a softwarové prostředky, které jsou určeny pro 3D numerické modelování proudění vody přes objekty vodních děl.

Základní technická data:

Počítačové vybavení – notebooky s odpovídajícím SW, pracovní stanice pro náročné 3D modelování proudění vody a kmitání (Xeon E5, Nvidia Qua M4000), tříosé akcelerometrické snímače vibrací různého typu, odečítací a vyhodnocovací jednotky a převodníky (UDAQ) pro režim autonomního měření, software pro zobrazení a vyhodnocení měření SIGVIEW a SciLab, software pro modelování vlastních kmitů konstrukcí SCIA Engineer Concept esas21. a esas22., soubor software pro 3D modelování CastNET Basic pro OpenFOAM.
Využívání infrastruktury a služeb centra je zpoplatněno cenou dle cenové kalkulace. V kalkulaci jsou zahrnuty personální náklady (obsluha infrastruktury), náklady na provoz zařízení, režie, odpisy, VaVaI služby a ostatní náklady.

Postup pro přístup do Centra pro Výzkum CREA Brno

▪ přihláška je podávána vedoucímu Centra, který ji posoudí z hlediska technického a výzkumného

▪ uživateli je předložena předběžná kalkulace ceny

Je uplatňován preferenční přístup členů klastru, kteří pomohli zajistit profinancování projektu Sdílená infrastruktura formou poskytnutí půjčky, spočívá v možnosti rezervovat si kapacitu zařízení do výše 40% objemu poskytnuté půjčky.

Cena za poskytnutí přístupu a s ním spojených služeb klastru je však stejná pro všechny členy i nečleny. Výhodou členů klastru, kteří o to projeví zájem, je vyškolení vlastních pracovníků, kteří mohou infrastrukturu klastru obsluhovat.

Projekt Infrastruktura 2000 pomohly financovat firmy: AQUAS VODNÍ DÍLA, s.r.o., GEOtest, a.s., PS PROFI, s.r.o., VARS Brno, a.s. a VODNÍ DÍLA – TBD, a.s.Členové klastru