CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Nové geodetické metody pro měření deformací vodních děl

Cílem projektu je vytvoření metodiky pro aplikaci funkce automatického cílení přesné totální stanice (ATR – Automatic Target Recognition) při měření posunů a deformací hrází a objektů vodních děl. Testovanou technologii a užité postupy bude možné použít i pro obecnější úlohy tohoto charakteru (např. sledování strojírenských konstrukcí, jeřábových drah, mostů nebo tunelů).

V našich podmínkách byla metoda testována při zaměření vztažných sítí VD Vrchlice, Josefův Důl a Želivka. Zatím v zavedené praxi chybí používání této technologie pro měření pozorovaných bodů, které reprezentují sledovaný objekt. Tyto body bude nutné pro potřeby měření v režimu ATR  signalizovat odraznými hranoly.  

V případě vodních děl má geodetické sledování posunů a deformací většinou formu etapového měření v rozsahu předepsaném v programu technickobezpečnostního dohledu (TBD). Sledované objekty jsou poměrně velkého rozsahu a například v případě gravitačních hrází jsou očekávané posuny i případné mezní hodnoty odpovídající poškození objektu poměrně malé a požadovaná přesnost na zaměření pak plně odpovídá parametrům nejpřesnější dostupné měřící techniky. Jako doplňková metoda pro měření velmi malých vertikálních posunů sledovaných konstrukcí bude využita metoda hydrostatické nivelace, bude pořízen přístroj Precision Hole Scale (FPM Holding GmbH, Německo).

Výstupem projektu bude ucelená metodika pro měření posunů a deformací přesnou totální stanicí s využitím ATR. Stávající metody budou pro tuto technologii upraveny včetně návrhu, vývoje a otestování přípravků a příslušenství pro měření. Výhodou by měla být větší efektivita při měření a přechod od zjišťování posunů v jedné ose (příkladem je měření metodou záměrné přímky – zjišťování vodorovného posunu ve směru kolmém na záměru) k 2D nebo 3D řešení při stejné časové náročnosti a minimálně srovnatelné přesnosti měřických úloh.

Řešitel  projektu: Ing. Tomáš Macháček

Řešení projektu: 3/2012 – 12/2014


Členové klastru