CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

CREA Hydro&Energy VYZ

 CREA Hydro&Energy VYZ CZ.01.102/0.0/0.0/15_007/0002001 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření metod numerického modelování a těsnění vodních děl.

Předmětem řešení byl výzkum a vývoj v oblasti vodních děl, zaměřený na bezpečnostní objekty, funkční objekty a těsnění vodních děl. Cílem tohoto projektu je výzkum zaměřený na bezpečnost vodních děl. Dílčími cíli jsou výzkum v oblasti bezpečnostních přelivů pomocí numerického modelování proudění (optimalizace tvaru bezpečnostního přelivu), výzkum možností pro měření a analýzu dynamických účinků proudění na hradící konstrukce a uzávěry (sestavení unikátní měřící aparatury vibrací a výzkum v oblasti monitoringu účinnosti dotěsňování vodních děl, resp. zemních hrází (s využitím zatěsňovací technologie Biosealing). Detailně jsou cíle a předmět řešení popsány v Souhrnné výzkumné zprávě k projektu, která je přílohou k této Závěrečné zprávě. Všechny cíle projektu byly v rámci jeho řešení splněny a to v rámci plánovaného harmonogramu. 

V souladu s plánem ve Studii proveditelnosti byly realizovány následující výstupy projektu:
Užitný vzor – optimalizovaný tvar limitujících prvků bezpečnostního přelivu pro extrémní průtoky pro přehradní vodní díla na základě numerického modelování proudění vody. 
Funkční vzorek – unikátní měřící sestava složená z dostupných a upravených komponentů pro měření vibrací hradících a uzávěrových konstrukcí na vodních dílech.
Poloprovoz – lokalita vybraného vhodného vodního díla, jehož zemní hráz je postižena průsaky. Na lokalitě bude provedeno zatěsnění a vybudován a měřen systém čidel a dataloggerů monitorující změny průsakových poměrů.
Funkční vzorek – zemní sondy pro měření vlhkostních poměrů v zemní hrázi metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS) s unikátním dělením vodivých a nevodivých partiích v odvislosti od geologické skladby hráze.


Členové klastru