CZčesky ENenglish ESespañol RUрусский  

Czech Renewable Energy Alliance

Výzkum a vývoj - infrastruktura a projekty

Infrastruktura pro výzkum a vývoj - odkaz


Ukončené projekty výzkumu a vývoje:


1. AOP4Water – Recyklace vody v průmyslových odvětvích s vysokou spotřebou vody za využití AOP technologií. Výzkumný projekt zaměřený na recyklaci odpadní vod pro papírenský a textilní průmysl. 

2. ALBAPRO - Využití kolonií mikrořas a bakterií pro čištění odpadních vod a produkci biomasy (Algae-Bacteria operation processes for waste water treatment and biomass production). Cílem projektu je uplatnění inovativních způsobů čištění odpadních vod za využití kolonií mikrořas a bakterií a ověření této technologie v cílových průmyslových odvětvích (papírenský a potravinářský průmysl) a na komunálních čistírnách odpadních vod.

3. Nové energeticky efektivní metody čištění průmyslových odpadních vod. Projekt zaměřený na inovativní způsoby čištění odpadních vod využívajících anaerobních membránových technologií k čištění průmyslových odpadních vod a k produkci bioplynu. 

4. Vývoj technologií pro těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží.  Výzkumný projekt zaměřující se na těžbu a likvidaci sedimentu z vodních nádrží. 

5. Typová studie pro optimalizaci nakládání s odpady a jejich následného energetického využití.  Studie zabývající se problematikou nakládání s odpady pro města s populací cca 500.000 obyvatel.

6. Využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi. Výzkumný projekt zaměřující se na využití moderních teplotních měření pro detekci průsaků hrázemi. 

7. Nové geodetické metody pro měření deformací vodních děl.  Projekt zaměřený na vytvoření metodiky pro aplikaci funkce automatického cílení přesné totální stanice (ATR – Automatic Target Recognition) při měření posunů a deformací hrází a objektů vodních děl. Projekty podpořené z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost:


CREA Hydro&Energy CZ.01.102/0.0/0.0/15_009/0001375 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je prezentace klastru v zahraničí a mezinárodní spolupráce. Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy - Rozvoj klastru CZ.01.102/0.0/0.0/15_012/0001376 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj služeb klastru a regionální spolupráce. Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy VYZ CZ.01.102/0.0/0.0/15_007/0002001 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem tohoto projektu je vytvoření metod numerického modelování a těsnění vodních děl. Projekt byl ukončen v roce 2017.

CREA Hydro&Energy INF CZ.01.102/0.0/0.0/15_008/0002000 byl spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření kapacit Centra výzkumu Brno v oboru vodního hospodářství. Projekt byl ukončen v roce 2017.Kolektivní výzkum II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_079/0008827 je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt zahrnuje  výzkum a vývoj softwarových prostředků pro mapování vodních toků a výzkum mobilního mikrozdroje elektrické energie využívající vodní energii.
Cílem projektu je vytvořit nové inovativní nástroje pro vodohospodářskou infrastrukturu ve dvou oblastech:
a) mapování vodních toků a nádrží pro jejich efektivnější údržbu a využití při ochraně vod, boj s extrémy a zadržení vody v krajině
b) využití dosud nevyužitelných potenciálů vodních zdrojů k výrobě energie z obnovitelných zdrojů a elektrifikaci nezasíťovaných oblastí.
Rok ukončení: 2019

Infrastruktura II. CZ.01.102/0.0/0.0/16_080/0008855 je spolufinancován Evropskou unií. 
Projekt zahrnuje pořízení infrastruktury pro účely výzkumu a vývoje v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství. 
Cíle projektu Sdílená infrastruktura jsou:
1)     Doplnění zařízení Centra pro výzkum CREA Brno (CVB) tak, aby bylo možné realizovat předložený projekt Výzkum II a současně aby CVB mohlo pokrýt budoucí potřeby VaV aktivit členů klastru i dalších subjektů našeho oboru v regionu.
2)     Udržení vybavení klastru na úrovni umožňující spolupráci ve VaV a komunikaci s partnery pro realizované a připravované mezinárodní projekty.
Rok ukončení: 2019

Kolektivní výzkum III. CZ.01.102/0.0/0.0/17_103/0011830 je spolufinancován Evropskou unií. 
Kvalitativní posun v digitalizaci kontroly prováděných prací vytvořením univerzálního databázového informačního systému. Výzkum a vytvoření systému pro sběr, archivaci, analýzu, interpretaci a prezentaci dat. Vytvoření specializováného SW pro on-line kontrolu.
Rok ukončení: 2019 

Infrastruktura III. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_151/0011831
Projekt řeší problém rozšíření výzkumné kapacity Centra výzkumu Brno a to především v oblasti měřících zařízení pro výzkum a vývoj, software a hardware. Rozšíření výzkumných kapacit v oblasti terénních měření a laboratorních vyhodnocení vzorků pro vodní hospodářství bude řešeno prostřednictvím nákupu zařízení.
Rok ukončení : 2020

Rozvoj klastru II. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011250
Projekt "Rozvoj klastru II" navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je :
a) provoz klastru
b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů spolku
c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR
Rok ukončení : 2019 

Internacionalizace klastru II. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_150/0011439
Projekt "Internacionalizace klastru" zajišťuje mezinárodní aktivity klastru CREA Hydro&Energy podle aktualizace Strategie internacionalizace zpracované jako součást skončeného projektu klastru. Projekt zahrnuje všechny mezinárodní potřeby pro rozvoj klastru a plnění jeho poslání.
Rok ukončení : 2019 

CREA Internacionalizace klastru 6 CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_314/0018823
Projekt "Internacionalizace klastru 6." (zkráceně CREA_INT_6) zajišťuje mezinárodní aktivity klastru CREA Hydro&Energy podle aktualizace Strategie internacionalizace zpracované jako součást skončeného projektu klastru. Projekt zahrnuje všechny mezinárodní potřeby pro rozvoj klastru a plnění jeho poslání.
Termín : 1.2.2020 – 30.12.2022

Rozvoj klastru 6. CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_315/0018822
Projekt "Rozvoj klastru 6"  navazuje na předchozí projekty vytváření a základního rozvoje klastru CREA Hydro&Energy, jehož posláním je :
a) provoz klastru
b) podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Spolku
c) podpora rozvoje oboru vodního hospodářství a obnovitelných zdrojů energie a s nimi souvisejících oborů v ČR
Projekt zajišťuje rozvoj klastrové organizace ve stadiu zralosti a vytváření všestranného zázemí pro plnění poslání klastru.
Termín : 1.3.2020 – 30.12.2022

Výzkumný projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_263/0018826
Výzkumný projekt řeší úkoly problematiky vodního hospodářství, a to v podprojektu zaměřeném na výzkum a vývoj v oblasti protiabrazních technologií, konkrétně vlnolamů instalovaných v tělese vodní nádrže. Projekt využívá infrastrukturu pořízenou z předchozích projektů sdílené infrastruktury.
Termín : 1.5.2020 – 30.12.2022

Projekt infrastruktury ITI Olomouc CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_270/0019433
Projekt infrastruktury ITI Olomouc.
Termín : 6.12.2019 – 31.12.2021

Infrastruktura 7 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_335/0023655

Cílem projektu je zajištění a dodávka zařízení, HW a SW pro nové projekty kolektivního výzkumu v oboru vodního hospodářství. Součástí projektu je pořízení mobilního mapovacího prostředku a integrace technologií, umožňující sběr dat břehů, konstrukcí a staveb v návaznosti na vodní plochy a terénu v okolí i pod hladinou vodních toků a nádrží.

Termín: 1.1.2021 – 31.12.2022

Kolektivní výzkum 7 CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_336/0023663

PP2 V rámci projektu bude vytvořeno digitální dvojče vybraného významného inženýrského díla z oblasti vodního stavitelství přehradní hráze.

PP1 K dosažení cílů bude realizován výzkum a vývoj zaměřený na data a procesy potřebné zejména pro řešení vodohospodářských úloh systémů městského odvodnění ve velkých urbanizovaných územích včetně přilehlé krajiny (povodí) s důrazem na efektivní a ekologické odvádění a čištění odpadních vod a hospodaření se srážkovými vodami

Termín: 1.10.2020 – 31.3.2023
Členové klastru