CREA Hydro&Energy VYZ

OP PIK Spolupráce-Klastry Výzva I.

Cílem tohoto projektu bylo vytvoření metod numerického modelování a těsnění vodních děl.

CREA Hydro&Energy VYZ CZ.01.102/0.0/0.0/15_007/0002001 byl spolufinancován Evropskou unií.


Předmětem řešení byl výzkum a vývoj v oblasti vodních děl, zaměřený na bezpečnostní objekty, funkční objekty a těsnění vodních děl. Cílem tohoto projektu je výzkum zaměřený na bezpečnost vodních děl. Dílčími cíli jsou výzkum v oblasti bezpečnostních přelivů pomocí numerického modelování proudění (optimalizace tvaru bezpečnostního přelivu), výzkum možností pro měření a analýzu dynamických účinků proudění na hradící konstrukce a uzávěry (sestavení unikátní měřící aparatury vibrací a výzkum v oblasti monitoringu účinnosti dotěsňování vodních děl, resp. zemních hrází (s využitím zatěsňovací technologie Biosealing). Detailně jsou cíle a předmět řešení popsány v Souhrnné výzkumné zprávě k projektu, která je přílohou k této Závěrečné zprávě. Všechny cíle projektu byly v rámci jeho řešení splněny a to v rámci plánovaného harmonogramu. 


V souladu s plánem ve Studii proveditelnosti byly realizovány následující výstupy projektu:
Užitný vzor – optimalizovaný tvar limitujících prvků bezpečnostního přelivu pro extrémní průtoky pro přehradní vodní díla na základě numerického modelování proudění vody. Funkční vzorek – unikátní měřící sestava složená z dostupných a upravených komponentů pro měření vibrací hradících a uzávěrových konstrukcí na vodních dílech.Poloprovoz – lokalita vybraného vhodného vodního díla, jehož zemní hráz je postižena průsaky. Na lokalitě bude provedeno zatěsnění a vybudován a měřen systém čidel a dataloggerů monitorující změny průsakových poměrů.Funkční vzorek – zemní sondy pro měření vlhkostních poměrů v zemní hrázi metodou elektrické impedanční spektrometrie (EIS) s unikátním dělením vodivých a nevodivých partiích v odvislosti od geologické skladby hráze.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com