Design přehrady Quatabian, Sulaymaniyah Governorate, Irák 2009 – 2010

ZÁKLADNÍ PARAMETRY PŘEHRADY
Typ : hráz se symetrickým lichoběžníkovým tvarem z tvrdého násypu (hardfill)
Sklon návodního líce: 1:0,7
Sklon vzdušního líce: 1:0,7
Maximální výška: 42,7 m
Šířka v patě hráze: 62,56 m (v patě hráze)
Šířka hráze v koruně: 10,6 m
Délka hráze v koruně: 288 m
Výška koruny hráze: 1 017,20 m
Objem hrázového tělesa: 270 000 m3
Plocha povodí: 1 375 km2
Zátopová plocha nádrže: 143,6 ha (v úrovni hladiny 1010 m n.m.)
Objem nádrže: 25,8 mil m3 (v úrovni hladiny 1010 m n.m.)

PARAMETRY ELEKTRÁRNY
Navržený spád: 30,0 m
Navrhovaný průtok (hltnost):10 m3/s
Navržená turbína: 2x horizontální Francisova turbína
Max. výkon: 2x 1350 kW (na svorkovnici)

PARAMETRY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
Typ: nehrazený pevný korunový přeliv
Délka přelivu: 120 m
Počet přelivných polí: 10
Přemostění přelivů: monolytická železobetonová mostovka
Spodní výpust: 2x DN 1 600 mm

Zájmové území se nachází v severovýchodní části Iráku v governorátu Sulaymania. Přehradní profil je umístěn na řece Siwail 9 km severovýchodně od města Chwarta v sousedství vesnice Ashi Baram. Řeka Siwail je trvalý tok s průměrným průtokem 5-7 m3/s. Povodí toku příslušející přehradnímu profilu má rozlohu 1 375,5 km2. Přehrada Qutabian je navržena jako víceúčelová nádrž určená pro akumulaci vody, ochranu před povodněmi, závlahy a rekreaci. Hráz je uvažována jako přelévaná. Těleso hráze je navrženo ve tvaru symetrického trapezoidu z materiálu nazývaného „hardfill“ (tvrdý násyp, CSG, aj.). Šířka hráze v patě je 61,40 m (v úrovni 976,40 m n.m.). Koruna hráze, která je na úrovni 1017,20 m n.m. má šířku 10,6 m. Délka hráze v koruně je 288 m. Návodní i vzdušný líc hráze je navržen ve sklonu 1:0,7. Návodní líc hráze bude opatřen umělým plošným těsnícím prvkem – geomembránou SIBELON CNC systému CARPI upevněným na líc pomocí kotev instalovaných do návodního líce hráze. 

Na rubu těsnění bude umístěna také plošná drenážní vrstva zajišťující odvedení průsaků těsnění pomocí trubních drénů do inspekční chodby a dále drenážními kanály v chodbě ven z tělesa hráze. Bezpečnostní přeliv je navržen jako nehrazený (Scimemiho plocha) umístěný na koruně tělesa hráze. Skládá se z 10 polí o šířce 12 m oddělených betonovými pilíři o šířce 1,5 m. Přeliv přechází ve stupňovitý skluz (sklon 1:0,7) zajišťující při nižších průtocích účinnou dissipaci kinetické energie přepadající vody. V patě hráze navazuje na skluz štěrbinový vývar s odrazníkem a s rozražeči vytvářející podmínky pro vytvoření vodního skoku dále od paty hráze a s povrchovým režimem. Navrhovaný průtok přelivu je Q1000 = 3200 m3/s a kontrolní povodňový průtok je uvažován Q10000 = 4700 m3/s. Spodní výpusti jsou umístěny při levé straně údolí. Navrženy jsou dva kruhové profily o průměru DN 1600 mm. Na vtoku se nachází návodní odběrná věž a na konci pod hrází strojovna s nožovými šoupaty ve funkci revizních uzávěrů a dále jsou navrženy na obou koncích potrubí rozstřikovací uzávěry s pevnými kužely (Howel- Bunger). Se spodními výpustmi je uvažováno pro převedení vody během stavby. Jejich vystrojení bude provedeno až po dokončení výstavby hráze. 

Do projektu přehrady Qutabian je zahrnuta i výstavba malé vodní elektrárny (MVE) využívající hydroenergetický potenciál přehrady. MVE by měla být umístěna při levém svahu údolí pod přehradou na levém břehu odpadního koryta od spodních výpustí. MVE bude zahrnovat 2 horizontální Francisovy turbíny napájené 2 potrubími DN1400 napojenými na potrubí spodních výpustí DN1600 ve strojovně přehrady. MVE bude poháněna vodou z vodní nádrže s relativně dostatečnou kapacitou primárně určenou pro závlahy zemědělské půdy v okolí nádrže. 

Více informací o projektu ve formátu PDF naleznete zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com