Studie proveditelnosti, design přehrady Bawanur a závlahového systému, Irák 2010 – 2012

NÁVRHOVÉ PARAMETRY PŘEHRADY
Typ : hráz zemní sypaná se středním těsnícím jádrem
Sklon návodního líce: 1:3,5
Sklon vzdušního líce: 1:3,0
Maximální výška: 23 m
Šířka v patě hráze: 148,0 m (v patě hráze)
Šířka hráze v koruně: 9,0 m
Délka hráze v koruně: 1190 m
Výška koruny hráze: 300 m n.m.
Objem hrázového tělesa: 980 000 m3 (těleso), 128 000 m3 (těsnící jádro)
Plocha povodí: 20 142 km2
Zátopová plocha nádrže: 415 ha (v úrovni hladiny 296 m n.m.)
Objem nádrže: 31 mil m3 (v úrovni hladiny 296 m n.m.)

NÁVRHOVÉ PARAMETRY ELEKTRÁRNY
Návrhový spád: 16,0 m
Návrhový průtok: 50 m3/s
Navržená turbína: 4x vertikální Kaplanova turbína
Max. výkon: 4x 8 000 kW

NÁVRHOVÉ PARAMETRY BEZPEČNOSTNÍHO PŘELIVU
Typ: hrazený korunový přeliv
Délka přelivu: 126 m
Počet přelivných polí: 9
Přemostění přelivů: monolytická železobetonová mostovka
Spodní výpust: 10 x DN 3 000 mm

Navržená přehrada Bawanur je víceúčelové vodní dílo, které je určeno k účelům zásobním, retenčním, zavlažovacím a rekreačním a k výrobě elektřiny. Přehrada Bawanur leží na řece Sirwan, která je levostranným přítokem řeky Tigris. Navržená lokalita se nachází v blízkosti města Bawanur v severovýchodní části Iráku v oblasti Källare v provincii Sulejmánia na území spravovaném Regionální vládou Kurdistánu. Řeka Sirwan pramení na území Iránu, povodí týkající se navrženého místa přehrady má rozlohu 20 142 km2 a průměrný průtok vody (Qa) v řece Sirwan je přibližně 120 m3.s-1. Šířka dna údolí řeky se pohybuje od 600 do 1200 metrů. 
Těleso hráze je zavázáno do pravého břehu u města Bawanur a je napojeno na veřejnou komunikaci místního významu. Těleso hráze je navrženo jako sypané s jílovým jádrem. Stabilizační části tělesa hráze jsou navrženy z místních materiálů – říčních písků a štěrků; podzákladí hráze je utěsněno převrtávanou pilotovou stěnou provedenou z plastického betonu. Funkční objekty přehrady jako jsou přeliv, spodní výpustě a elektrárna jsou umístěny na hrázi blízko osy údolí směrem k pravému břehu.

Konstrukce přelivu je navržena jako hrazená s 9 segmentovými uzávěry o rozpětí 14,0 m a výšce 7,4 m. Celková délka koruny přelivu je 126 metrů. Spodní výpustě jsou navázány na konstrukci přelivu. Skládají se z 10 ks výpustí o průměru 3,0 m a dvou nožových šoupátek (rychlouzavírací a revizní ventily) a segmentového uzávěru jako regulačního ventilu. Spodní výpustě jsou propojeny dvěma betonovými štolami o rozměrech 8,0 x 3,5 m. Objekt spodní výpustě přiléhá k vodní elektrárně, ve které jsou umístěny čtyři Kaplanovy turbíny.

Přehrada je situována v neckovitém údolí s mocnými kvartérními fluviálními sedimenty, převážně hrubými štěrky a písčitými vložkami. Podloží tvoří sedimentární horniny formace Upper Bakhtiary. Říční údolí leží na regionální tektonické linii.

Více informací o projektu ve formátu PDF naleznete zde.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com