CircInWater

Boosting the triple transitions through innovative water-saving solutions

CircInWater je evropský projekt probíhající v letech 2022 až 2025, který je financován Evropskou radou pro inovace a výkonnou agenturou pro malé a střední podniky (EISMEA) prostřednictvím iniciativ sdružených klastrů (EUROCLUSTERS). Hlavním cílem projektu je podporovat trojí přechody (zelený, digitální a odolný) a rozvoj vodně inteligentních řešení v oblastech zemědělsko-potravinářství a průmyslu s vysokou energetickou náročností. Tato snaha se shoduje s evropskými úsilími o obnovu a snaží se řešit výzvy související s vodou, jako je spotřeba a znečištění, a přispívat k hospodářské svrchovanosti.

Projekt má několik konkrétních cílů:

 1. Podpora SMEs v přechodu: CircInWater si klade za cíl urychlit trojí přechody tím, že pomůže malým a středním podnikům (SMEs) při vývoji a implementaci vodně inteligentních řešení jako součásti jejich přechodových strategií. To zahrnuje zelenější, digitálnější a odolnější provoz.
 2. Propojení SMEs: Projekt se snaží propojit SMEs podél hodnotového řetězce zaměřeného na vodu v klíčových průmyslových ekosystémech. Toto propojení má za cíl zvýšit odolnost těchto SMEs a jejich schopnost účinně zvládat budoucí otřesy a krize.
 3. Podpora inovací: CircInWater si klade za cíl podporovat inovace mezi SMEs ve formě produktů a nástrojů pro budování inteligentních průmyslových odvětví ve vodě. To může zahrnovat vývoj nových technologií, procesů nebo řešení souvisejících s využíváním a řízením vody.
 4. Zlepšení spolupracovní kapacity: Projekt si klade za cíl zlepšit kapacitu SMEs pro spolupráci a inovace prostřednictvím poskytování “Společných portfolií školicích služeb”. Tato školení mají za cíl zlepšit jejich schopnost efektivně spolupracovat a inovovat.
 5. Podpora zelené a digitální ekonomiky: CircInWater má za cíl podpořit přijímání procesů a technologií, které usnadňují přechod na zelenější a digitálnější ekonomiku. To souzní s širším cílem dosažení udržitelnosti a účinnosti.
 6. Internacionalizace: Projekt si klade za cíl urychlit internacionalizaci SMEs prostřednictvím zřízení klíčových podpůrných služeb. To by mohlo pomoci SMEs rozšířit svou činnost a tržní přítomnost za hranicemi svých domovských zemí.
 7. Efektivní komunikace: CircInWater usiluje o maximalizaci svého komunikačního vlivu tím, že osloví klíčové průmyslové ekosystémy a SMEs. Efektivní komunikace je zásadní pro šíření výsledků projektu, znalostí a příležitostí.
 8. Dlouhodobá strategie: Projekt si rovněž klade za cíl definovat udržitelnou dlouhodobou strategii, která zajistí kontinuitu EUROCLUSTER a jeho pozitivní vlivy na transformaci evropských SMEs způsobem zajišťujícím odolnost.

Jedním z hlavních prvků CircInWater je finanční podpora pro evropské SMEs. Projekt na tento účel alokoval celkem 1 050 000 eur. Tato finanční podpora může být využita malými a středními podniky působícími v oblastech zemědělsko-potravinářství a průmyslu s vysokou energetickou náročností, jako jsou papírenský průmysl, těžba, ocelářství a chemie. SMEs mohou žádat o finanční podporu v rámci tří hlavních složek: Inovace, Znalosti/Externí odbornost a Internacionalizace. Každé SMEs může z projektu získat až 60 000 eur finanční podpory. Navíc mají SMEs možnost žádat o finanční podporu více než v jedné z uvedených složek, a to až do maximální výše 60 000 eur na SME.

Partneři projektu jsou:

 • ZINNAE (Španělsko)
 • Water Alliance (Nizozemsko)
 • Blue Economy Mikkeli (Finsko)
 • Water Cluster Finland (Finsko)
 • France Water Team (Francie)
 • CREA Hydro&Energy (Česká Republika)
 • Inovační centrum Olomouckého kraje (Česká Republika)

Celkově představuje projekt CircInWater komplexní snahu o podporu udržitelných a inovativních řešení v oblasti správy vody v klíčových průmyslových odvětvích, přičemž současně podporuje růst a odolnost evropských SMEs.

CREA Hydro&Energy, z.s.

Traubova 1546/6, 602 00 Brno  •  tel.: +420 773 789 264   •   fax: +420 545 216 784  •  datová schránka: k6cwfwe  •  e-mail: crea@creacz.com   •   www.creacz.com